Prohlášení o potřebě lidských práv v oblasti zdravotního postižení, včetně oblasti duševního zdraví


 

Prohlášení o potřebě lidských práv v oblasti zdravotního postižení, včetně oblasti duševního zdraví

 

 

My, níže podepsané nevládní organizace a skupiny, které se specializují na oblast lidských práv nebo přístupů založených na právech v oblasti duševního zdraví

 

Znovu potvrzujeme, že věříme a podporujeme základní hlediska a práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a všemi příslušnými mezinárodními smlouvami o lidských právech, zejména Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, Mezinárodním paktem o ekonomických, sociálních a kulturní právech, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěte a Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,

 

Nadále podporujeme, že plné uvědomění si základních lidských práv a svobod všech, přispívá k úsilí o uskutečňování cílů udržitelného rozvoje, přičemž uznává, že mimo jiné diskriminace, stigma, korupce, násilí a zneužívání jsou v tomto ohledu velkými překážkami,

 

A věříme, že všechna lidská práva jsou univerzální, neoddělitelná, vzájemně provázaná, vzájemně závislá a vzájemně se posilující,

 

Znovu povoláváme obecné principy odrážející se v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, a totiž respektování vrozené důstojnosti, autonomie a nezávislosti jednotlivců,

Znovu potvrzujeme právo všech na užívání nejvyššího dosažitelného standartu fyzického a duševního zdraví a zdůrazňujeme, že duševní zdraví je nedílnou součástí tohoto práva,

 

Poukazujeme, že právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví obsahuje svobody zahrnující právo být osvobozen od nekonzistentní lékařské léčby, lékařských pokusů a výzkumu nebo nucené sterilizace a svobodu od mučení či jiných krutých a nelidských nebo ponižujících zacházení nebo trestání.

 

Znovu potvrzujeme právo každého, bez ohledu na druh, jako je rasa, barva, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národní a společenský původ, majetek, narození či další status, na garantování plné možnosti užívání svých základních lidských práv a svobod bez jakékoliv diskriminace,

 

Poukazujeme na a potvrzujeme potřebu přístupu k postižení, založeném na lidských právech, který je v oblasti duševního zdraví značně nedostatečný, která ve skutečnosti stále ještě podléhá staromódním stereotypům v rozporu se skutečným zohledněním lidských práv, což je něco, co bylo popsáno jako „nezákonné použití zákona k ovládání a diskriminaci a jeho přeměna na ohrožení užívání práv“.

 

Chceme potvrdit a vyjádřit podporu HRC, (Vrchnímu komisaři pro uprchlíky) OHCHR (Kanceláři vrchního komisaře pro lidská práva) a Vrchnímu komisaři OSN pro lidská práva a dalším agenturám OSN (Organizaci spojených národů) , jako je WHO ( Světové zdravotnické organizaci) a členským státům, které jsou přední a podporující úsilí o skutečném uplatňování lidských práv v oblasti duševního zdraví,

My níže podepsaní zejména poukazujeme a podporujeme závěry a doporučení formulovaná ve zprávě Vrchního komisaře OSN pro lidská práva (A / HRC / 39/36) ve zprávě „Duševní zdraví a lidská práva“, která stanovila, že:

  1. Státy by měly znovu přezkoumat biomedicínský přístup k duševnímu zdraví, který udržuje nerovnováhu moci mezi praktiky a uživateli lékařských služeb, prostřednictvím kolektivního procesu, který zahrnuje všechny zúčastněné strany.

  2. Státy by měly zajistit, že veškerá zdravotní péče a služby, zahrnující veškerou péči a služby v oblasti duševní zdraví, jsou založeny na volném a informovaném souhlasu jednotlivce, kterého se to týká, a že legální ustanovení a vyhlášky dovolující použití nátlak a nucené intervence zahrnující nedobrovolnou hospitalizaci a institucionalizaci, použití pout, psychochirurgie, nucené medikace, a dalších nucených opatření směřující k nápravě nebo vyřešení skutečného nebo domnělého postižení, včetně těch, které umožňuje souhlas nebo autorizace třetích stran, jsou zrušeny.

  • Státy by měly zavést na lidi zaměřenou podporu a služby, včetně duševního zdraví založené na lidských právech, které mají základ v komunitě, přispívající a kontextuálně a kulturně respektující a které umožňují a ulehčují účast ve společnosti.

  1. Státy by měli posílit úsilí ve sběru dat a podniknout a investovat do výzkumu založeném na důkazech a aktivní účasti na výzkumu, zahrnující uživatele těchto služeb a osob s psychosociálním postižením, s cílem: identifikovat mnohočetné a křížící se formy diskriminace operující v souvislosti s duševním zdravím a zhodnotit dopad služeb; a vytvořit a umožnit přístupné a cenově dostupné nenásilné prostory, podporu a dočasnou úlevu, respektující volný a informovaný souhlas dotyčné osoby.

  2. Státy by měly zrevidovat a přijmout zákony k boji proti stigmatům a diskriminaci uživatelům služeb v oblasti duševního zdraví, osob se zdravotním duševním postižením a osob s psychospolečenským postižením.

  3. Státy by měly zajistit, že uživatelé služeb duševního zdraví a osoby s psychospolečenským postižením mají přístup ke spravedlnosti, o to i tím, že si zachovávají svou právní způsobilost v rámci řízení o zpochybnění dodržování lidských práv v souvislosti s duševním zdravím a zajistí, aby se jednotlivcům poskytlo odškodnění a náhrada při oslovování systémových změn a právní a politické reformy a budování způsobilosti.

  • Státy by měly navrhnout a implementovat vyhlášky a programy zaměřené na základní klíčové faktory duševního zdraví, mimo jiné mnohočetné a křížící se formy diskriminace, právo na společenskou ochranu a všechny aspekty základních příčin duševního zdraví, včetně fyzického zdraví.

  • Státy by měly přijmout okamžité kroky k deinstitucionalizaci, tím že vytvoří plány akcí umožňující aktivní účast a využití maximálních dostupných zdrojů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

  1. Všechny státy účastny na Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením by měli přezkoumat své povinnosti před přijetím právních předpisů nebo nástrojů, které by mohly být v rozporu s jejich povinností dodržovat práva osob s postižením.

                                                             Podepsáno 23. srpna 2018

Svaz pacientů ČR, z.s.

 

 

Updated: 23.8.2018 — 1:12
Svaz pacientů České republiky © 1998 - 2019 Frontier Theme