Vážení spoluobčané, pacienti,

 

            poslední léta přinesla nové způsoby léčení některých nemocí, nebývalou nabídku účinných, leč drahých léků, a snahu mnohých lékařů udělat s Vámi všechno, co by bylo zdrojem bodů. Zároveň s tím se dříve neziskový systém zdravotnictví stal zdrojem zisků mnoha podnikatelských aktivit, monopolních dodavatelů, lékaři platí ziskové nájemné, splácejí úvěry za zprivatizování toho, co zdravotnictví dříve patřilo, zahraniční léky přijdou jen vlivem kursových pravidel na trojnásobek, voda stojí desetkrát více a podobně bychom mohli pokračovat. Peníze navíc také odsává neúčelný systém pojišťoven. Minulé vlády odmítaly koncepci zdravotní péče v Evropě obvyklou a nestanovily rozumná pravidla. Výsledkem byly, a dosud jsou, finanční i organizační potíže zdravotnictví a  další problémy, jako zhoršování dostupnosti zdravotní péče.

            V  kulturních státech je zvykem, že řešení otázek týkajících se poskytování zdravotní péče na základě solidárního systému zdravotního pojištění se zúčastňují zástupci pacientů z regionu, kterého se rozhodování týká. Chceme toho dosáhnout i u nás. Chceme aby parlament přijal nové zákony o zdravotní péči a jejím poskytování, které by zajišťovaly úplnou a všude a vždy dostupnou kvalitní péči poskytovanou hospodárně a hrazenou solidárně z povinného pojištění a dalších zdrojů bez dalšího finančního zatížení pacientů přímými platbami. Záleží na Vás, vážení občané, aby se to podařilo.

SVAZ PACIENTů  ČR

 p.s. Osadní 13, 170 00 Praha 7

 

P Ř I H L Á Š K A

 

Přihlašuji se za sympatizujícího člena Svazu pacientů ČR a souhlasím s programovými cíli Svazu pacientů ČR a prohlašuji, že jsem ochoten podporovat činnost tohoto pacientského sdružení.

 

..........................….....    ………....................................   …............

 Jméno,                          příjmení,                                     titul

 

...............................    .…………..................    ………….................

datum narození         telefon                          fax

 

.......................................................  ...………....  .............................

ulice                                                 PSČ             adresa                                                               

 

……........……....................     …......................…………..............

e-mail                                       zaměstnání / povolání  

 

.........................................................................................…………..

chci spolupracovat jako

 

.........................                              ....................................

datum                                              podpis

 

Potvrzení o přijetí za člena:

 

 

 

PROGRAMOVÉ CÍLE SVAZU PACIENTŮ ČR:

 

1. Prosazujeme, aby bez připlácení byla poskytována každá zdravotní péče nutná k napravení špatného a udržení dobrého zdravotního stavu a důstojnému dožití.

2. Chceme aby stát ve spolupráci s obcemi odpovídal za pro všechny dostupnou síť veřejného zdravotnictví včetně nemocnic a vždy dosažitelnou pohotovostní službu (LSPP).

3. Chceme, aby tato síť fungovala hospodárně a neziskově a poskytovala léčebnou i preventivní péči a léky na úrovni současného lékařského poznání.

4. Chceme, aby pacient byl předmětem zdravotní péče a ne zdrojem zisku, aby se pojistné používalo úsporně na zdravotní a preventivní  péči a nikoliv na placení úvěrů za zprivatizované objekty a zbytečnou režii pojišťoven.

5. Pacienti by měli připlácet, nebo platit jen v případech vybočujících ze standardní péče a u léků se stejnou účinností, ale vyšší cenou. Při použití dražší technologie jen rozdíl v ceně a ne celý výkon.

6. Jsme pro odměňování lékařů podle počtu registrovaných pacientů s přihlédnutím k věku pacientů, dostupnosti a  nemocnosti v regionu, nechceme aby o účast lékaře v síti veřejného zdravotnictví rozhodovala pojišťovna.

7. Jsme proti individuálním účtům a dalším praktikám omezujícím solidární princip zdravotního pojištění.

8. Jsme pro přístup pacienta ke zdravotní dokumentaci a právo pořízení opisu “své” dokumentace .

 

www.pacienti.cz

prihlaska@pacienti.cz

PODMÍNKY

 

ČLENSTVÍ VE SVAZU PACIENTŮ ČR:

1. Souhlasit s programem Svazu

2. Vyplnit a poslat přihlášku

4. Každoročně podporovat činnost Svazu

 

Svaz pacientů ČR  byl založen a registrován MV ČR v lednu 1999, jako pokračující organizace SOP s cílem  organizovat účast občanů při řešení problémů zdravotnictví. Bez Vaší pomoci se těžko může prosadit zakotvení tohoto nároku v nových zákonech  a bez Vaší podpory nebude možné vytvořit zastoupení v příslušných orgánech zdravotnických zařízení nebo zdravotních pojišťoven. Začít můžete nejlépe tím, že

 

zašlete svému známému informaci

o možnosti vyplnění přihlášky

na webu www.pacienti.cz.

 

Svaz poskytuje poradenskou pomoc poškozeným  pacientům, členům sdružení. Svaz pacientů ČR nemá však prostředky, které by umožňovaly tuto činnost šíře rozvinout do krajů.

 

Členský příspěvek je doporučen v minimální výši 120 Kč ročně. Příspěvky lze posílat na účet:

ČSOB Praha 1,  č.: 158 850 654 / 0300.