Prezentace


Zdravotnictví podle Pacientů

 

PREZENTACE Svazu pacientů ČR

 

Poslání

 

Svaz pacientů ČR je nezisková nevládní organizace,  která hájí práva a zájmy pacientů při tvorbě zákonů a vyhlášek a pomáhá pacientům poškozeným nesprávnou léčbou. Svaz byl založen v roce 1996 a je členem IAPO (Mezinárodní aliance pacientských organizací).

 

Svaz pacientů ČR

předkládá k využití představu o reformě českého zdravotnictví z pohledu pacienta.

 • Ústavní záruky

Článek 31 LZPS a Úmluva o lidských právech a biomedicíně zaručují občanům rovný přístup k solidárně hrazené zdravotní péči patřičné úrovně a ponechávají na zákonodárcích, aby vyřešili způsob, jakým bude všeobecné pojištění, z kterého se tato péče bude hradit, realizováno. Nedává jim ale právo omezit úplnost takto poskytované péče. Kdyby tomu tak bylo, článek 31 by ztratil smysl.

Požadujeme, aby právo na zdraví bylo napříště chápáno jako právo na udržení neporušeného zdraví.

 • Zdravotní péče

Prosazujeme, aby všem pacientům byla dostupná potřebná zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

 

 • Účast při rozhodovaní  
Chceme, aby při úpravách systému veřejného zdravotnictví a o jeho financování byl názor pacientské veřejnosti neopomenutelný.
 • Mimosoudní odškodnění  
Chceme, aby práva pacientů byla i prakticky prosaditelná. Podporujeme myšlenku, aby se dávala přednost mimosoudnímu odškodnění před podáváním žaloby k soudu.
 • Právo na zdravotnickou dokumentaci a právo pozůstalých na informace

Požadujeme právo přístupu pacienta nebo opatrovníka ke zdravotnické dokumentaci, možnost pořízení opisu, fotokopie této dokumentace . Neomezené právo pacientů na přístup k dokumentaci o nich vedené je zaručeno Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, ale musí být uvedeno do praxe.

Musí být zachovávána mlčenlivost zdravotníků, pokud pacient nedá souhlas se zveřejněním údajů.

Přiřazení údajů ke konkrétní osobě nesmí být použito jinak, než je v zájmu léčby pacienta nezbytné.

Pozůstalí musí mít ze zákona právo na informace o zdravotním stavu zemřelého příbuzného.

 • Účast při přípravě zákonů  
Chceme se zúčastňovat přípravy zákonů a podzákonných norem, aby v nich byly zájmy a práva pacientů respektována již od tvoření záměru.
 • Ochrana osobních dat 
Nesouhlasíme s přístupem policejních orgánů, státních zástupců a vyšetřovatelů ke zdravotnické dokumentaci pacienta bez jeho souhlasu.
 • Solidarita před individualizmem 
Trváme na existenci veřejného zdravotnictví jako neziskového, hospodárně fungujícího a solidárně financovaného systému poskytujícího všem občanům ústavně garantovanou rovně dostupnou patřičnou zdravotní péči.
 • Pacienti v dozorčích orgánech 
Žádáme, aby zájmy a práva pacientů střežili v řídicích a dozorčích orgánech nemocnic a pojišťoven zástupci pacientské veřejnosti, nepostižení střetem zájmů a doporučení pacientskými organizacemi.
 • Právo na sanitku

Žádáme, aby každý měl právo na zdravotnickou dopravní službu, tedy na sanitku, ve všech případech lékařem indikovaných z důvodu stavu choroby nebo při snížené pohyblivosti nebo nemohoucnosti pacienta.

 • Poplatky a práva pacientů

Žádáme, aby Ústavou zaručené právo na solidárně hrazenou zdravotní péči a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně zaručené právo na rovný přístup k patřičné zdravotní péči bylo respektováno i zákonodárci. Odmítáme poplatky v ordinacích za přístup k lékaři, považujeme je za neústavní nařízení.

 • Pacientský ombudsman v nemocnici 
Žádáme zavedení institutu „pacientský ombudsman“ v nemocnicích pro akutní řešení stížností pacientů ve smyslu prosazení práva hospitalizovaných pacientů na důstojnou a potřebnou péči.
 • Léčba prevencí

Podporujeme posunutí těžiště činnosti zdravotnictví od léčení chorob k jejich prevenci. O hladině Hcy v krvi rozhoduje množství vitamínů, které projde stěnou zažívacího traktu do krve a z ní do buněk. Chceme prosadit využití tohoto objevu snižování toxicity v organizmu (tj. Hcy) ke zkvalitnění léčení civilizačních chorob a tím ke snížení úmrtnosti na kardiovaskulární (srdeční) onemocnění, a zavedení prevence.

 • Léková politika

Požadujeme dostupnost bez doplatků k lékům předepsaným lékařem neboť jde o rozhodnutí medicínské. Ústava ČR a Úmluva o lidských právech a biomedicíně ukládají státu zajistit patřičnou péči všem občanům. Zajištění patřičné péče mimo jiné znamená dostupnost bez doplatků k lékům, které jsou lékařem naordinované.

 • Psychiatrie se musí změnit

Požadujeme novelu Občanského soudního řádu a dalších předpisů tak, aby bylo zamezeno svévolné hospitalizaci, držení a neadekvátní medikaci ze strany Psychiatrických léčeben.

 • Pohotovostní služba

Požadujeme, aby zákonodárný sbor neumožnil rušení pohotovostní služby jednotlivými kraji. Nález ústavního soudu z roku 2007 konstatuje, že kraje jsou zodpovědné za zajištění i financování LSPP, při poskytování péče nelze odmítnout návštěvu pro nebezpečí nesprávné diagnózy.

Praha 2012

(c) Svaz pacientů ČR