Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie


 

Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie (EN)

 

 


 

 

Devaskularizace tumoru jako potenciální imunoterapeutická strategie

Tomáš Buchler Ikona ORCID, Pavel Vasek, Radek Špicek, Pavel Šrobánek a Václav Horejsi Ikona ORCID
Přijato 18 červen 2018, Akceptováno 15 září 2018, zveřejněno online: 11 října 2018

 

Stáhnout citace https://doi.org/10.1080/2162402X.2018.1526614

 

V tomto článku

  

ABSTRAKTNÍ


Úvod
Indukce nádorové ischémie jako imunoterapeutické strategie
Technika úplné devaskularizace nádoru
Kompletní devaskularizace nádorů: předklinické studie
Kompletní devaskularizace nádoru: klinické zkušenosti
Imunitní odpověď na úplnou devaskularizaci nádoru
Kompletní devaskularizace nádoru v kontextu
Závěr
Reference

ABSTRAKTNÍ

Kompletní devaskularizace nádorů (CTD) je chirurgická technika, která vede k úplnému narušení ligací nebo řezání aferentní a eferentní nádorové vaskulatury, která zůstává in situ. U některých zvířecích modelů indukuje CTD imunitní odpovědi, které vedou k regresi vzdálených metastáz a ochranné imunity.
Klíčová slova: imunoterapie, ischémie, devaskularizace, rakovina, ligace nádorů


Úvod

Imunitní systém hraje důležitou roli při karcinogenezi a progresi rakoviny. Nedávno nové imunoterapeutické strategie umožnily onkologům využívat potenciální protinádorové imunitní odpovědi, což vedlo ke zlepšení přežití některých rakovin a dokonce k léčbě pokročilých maligních onemocnění u menšiny pacientů.

Koncepce, že by devaskularizace nádoru mohla indukovat imunitní reakce, které vedou k ochraně imunity, byla propagována Lewisem a Aptekmanem.1 Lewis MR, Aptekman PM. Antigenita sarkomů podstupujících atrofii u potkanů. J Immunol. 1951 Sep; 67 (3): 193-195. PMID: 14888881. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Další experimenty ukázaly, že ochranná imunita je omezena na vysoce imunogenní nádory, jako jsou ty indukované 3-methylcholantrenem nebo nádory, které prošly značnou passage.2 Fardon JC, princ JE. Pokus vyvolat rezistenci u inbredního kmene myší ligací homologního nádoru. Cancer Res. 1953 Jan 13 (1): 9-13. PMID: 13032942. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] -4 Prehn RT, Hlavní JM. Imunita vůči sarkomům vyvolaným methylcholantrenem. J Natl Cancer Inst. 1957 Jun; 18 (6): 769-778. PMID: 13502695. [PubMed], [Google Scholar] Nicméně u těchto typů nádorů byla také vyloučena jednoduchá excize. 4 Prehn RT, Main JM. Imunita vůči sarkomům vyvolaným methylcholantrenem. J Natl Cancer Inst. 1957 Jun; 18 (6): 769-778. PMID: 13502695. [PubMed], [Google Scholar] Vývoj těchto pojmů byl dříve přezkoumán Gorelikem.5 Gorelik E. Souběžná imunita nádoru a rezistence na druhou nádorovou výzvu. Adv Cancer Res. 1983; 39: 71-120. PMID: 6194674. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]

V České republice byl vyvinut koncept devaskularizace nádorů chirurgem Karel Fortýn.6 Fortýn K, Hradecký J, Pazdera J, Klaudy J, Hruban V, Dvořák P, Matousek J, Tichý J, Kolín V Devitalizace a potenciál devaskularizace malého a hrubého střeva v terapeutickém použití této operační metody. Z Exp Chir Transplantace Kunstliche Organe. 1985; 18 (1): 42-50. PMID: 2986369. [PubMed], [Google Scholar] -8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science®], [Google Scholar] Vyvinul experimentální zvířecí model pro nádorovou devaskularizaci8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná léčba devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] a v roce 2001 byla provedena studie fáze I u pacientů s metastatickými solidními tumory.9 Fišer B List zdravotního tajemníka, ministerstvo zdravotnictví českého prezidenta České asociace pacientů Zpráva o předběžných výsledcích klinických studií; 2002, ref. 3924/02. doi: 10.1044 / 1059-0889 (2002 / er01) [Google Scholar]

Léčba úplnou devaskularizací nádorů (CTD) je prakticky neznámá mimo území České republiky a je velmi kontroverzní iv rámci české lékařské komunity. Přestože léčba není schválena pro klinické použití u lidí, CTD se občas používá ve veterinární medicíně.

Cílem tohoto přehledu je poskytnout stručný přehled metody a kritickou analýzu jejího potenciálu v rámci spektra současných antineoplastických imunoterapeutických strategií.


Indukce nádorové ischémie jako imunoterapeutické strategie
Ligace nádorů

Potenciál ischemie nádorů k vyvolání imunitní odpovědi byl zkoumán od poloviny 20. století. V průkopnických pokusech publikovaných v letech 1951 a 1952 indukovaly Lewis a Aptekman regresi nádorů u různých plemen potkanů s uškrcením cév u syngenních karcinomů, sarkomů a fibrosarkomů. Výsledný ischemicky poraněný nádor byl ponechán in situ po dobu 24 až 96 hodin podle studijního protokolu. Postup vyvolal ochrannou imunitu proti opětovnému zásahu se stejnými nádory u 70-100% krys.1 Lewis MR, Aptekman PM. Antigenita sarkomů podstupujících atrofii u potkanů. J Immunol. 1951 Sep; 67 (3): 193-195. PMID: 14888881. [PubMed], [Web of Science®], [Google Scholar], 10 Lewis MR, Maxwell DB, Aptekman PM, Demchur P. Atrofie sarkomu u potkanů ​​s následnou imunitní odolností; chirurgická metoda pro vývoj nádorové imunity u potkanů.

 

Chirurgická operace. 1951 Oct; 30 (4): 689-694. PMID: 14893047. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 11 Lewis MR, Aptekman PM. Atrofie nádorů způsobená uškrcením a doprovázená vývojem nádorové imunity u potkanů. Rakovina. 1952 Mar 5; (2): 411-413. PMID: 14905430 doi: 10,1002 / 1097 – 0142 (195203). 5: 2 <411 :: AID-CNCR2820050233> 3.0.CO 2-R [crossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar ] Mezi mnoha dostupnými lokálními léčebnými postupy bylo prokázáno, že ligace nádorů indukuje poměrně silnou zánětlivou odpověď a následně imunitní reakci specifickou pro nádory.12 Baldwin RW. Imunita nádorů indukovaných methylcholantrenem u inbredních potkanů ​​po atrofii a regresi implantovaných nádorů. Br J Rakovina. 1955. december 9; (4): 652-657. PMID: 13304228; PubMed Central PMCID: PMC2073778 doi: 10.1038 / bjc.1955.70. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] -15 Mohr SJ, Whitesel JA. Spontánní regrese metastáz renálních karcinomů po předoperační embolizaci primárního nádoru a následné nefrektomii. Urologie. 1979 červen; 14 (1): 5-8. PMID: 452221. [crossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [věnované Scholar] Neel a Ritts uvádějí výsledky srovnávací studie, kde myši nesoucí syngenní nádory, včetně virově indukované prsního adenokarcinomu a 3- methylcholantrenem byl podroben opětovnému použití s ​​nádorovými buňkami po jednoduché excizi, kryochirurgii, elektrokoagulaci, excizi nádoru ligovaného po dobu 4 nebo 24 hodin a ligace bez excise. Žádná ochranná imunita nebyla vyvolána jednoduchou excizií nebo excizí po 4 hodinách ligace. Ligace bez vyříznutí však vedla k méně častému nebo zpožděnému vzhledu nádorů v místě obnovení, zatímco výsledky excize po 24hodinové ligaci spadly mezi ty, které byly pro jednoduchou excizi a ligaci bez excise.14 Neel HB 3., Ritts RE Jr Imunoterapeutický účinek nekrózy nádorů po kryochirurgii, elektrokoagulaci a ligaci. J Surg Oncol. 1979, 11 (1): 45-52. PMID: 431082. [crossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [věnované Scholar] Kromě toho bylo také popsáno, že arteriální embolizace potenciálně vyvolává protinádorové imunity u lidí, i když ale žádné spolehlivé údaje zobrazující kvantifikaci tento účinek je v současné době k dispozici.15 Mohr SJ, Whitesel JA. Spontánní regrese metastáz renálních karcinomů po předoperační embolizaci primárního nádoru a následné nefrektomii.

 

Urologie. 1979 červen; 14 (1): 5-8. PMID: 452221. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] indukované ischemicky reperfuzní poranění nádorůNěkolik autorů provedlo pokusy o ischemicko-reperfuzní poranění nádorové tkáně s cílem indukovat ochrannou imunitní odpovědi.16 Khafagy M, Wanebo HJ, Alfieri A, Hahn EW. Účinek různých způsobů léčby rakoviny na imunitu vůči antigennímu transplantovatelnému myšímu fibrosarkomu (Meth A). AJR Am J Roentgenol. 1977 Jun; 128 (6): 1027-1029. PMID: 414534 doi: 10,2214 / ajr.128.6.1027 [crossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [věnované Scholar] -18 Kamijo A, Koshino T, M, Uesugi Nitto H, Saito T. inhibice. plicní metastázy buněčné linie osteosarkomu POS-1 transplantované myším pomocí ligace stehna. Cancer Lett. 2002, 15, 188 (1-2): 213-219. PMID: 12406567. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Specifická imunita vůči následujícímu očkování nádorovým očkováním byla lepší po 24hodinovém postupu ligace / uvolňování ve srovnání s excizí nádoru, následovalo předoperační ozařování excize, kryochirurgie, ozáření vysokými dávkami a ozáření nízkými dávkami u myší nesoucích nádory vyvolané 3-methylcholantrenem.16 Khafagy M, Wanebo HJ, Alfieri A, Hahn EW. Účinek různých způsobů léčby rakoviny na imunitu vůči antigennímu transplantovatelnému myšímu fibrosarkomu (Meth A). AJR Am J Roentgenol. 1977 Jun; 128 (6): 1027-1029. PMID: 414534 doi: 10.2214 / ajr.128.6.1027 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Bylo hlášeno osm hodinová ligace s následným uvolněním nádorové vaskulatury, chránící imunitu jako je kryochirurgie při překročení efektu jednoduché excize v myším modelu.17 Neel HB 3., Ketcham AS, Hammond WG. Experimentální hodnocení oncocidu in situ pro primární léčbu nádorů: srovnání nádorově specifické imunity po úplném exci kryonekrózy a ligace. Laryngoskop. 1973 Mar; 83 (3): 376-387. PMID: 4690029 doi: 10.1288 / 00005537-197303000-00009 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Podle Kamijo et. al. ligační / uvolňovací postup významně snížil metastatický potenciál nádorů v myším modelu, který byl inokulován buněčnou linií myší osteosarkomu POS-1. Tento účinek byl přičítán vyšší citlivosti na reaktivní kyslík, které byly produkovány během reperfúze buněčné subpopulace s vysokým metastatickým potenciálem.18 Kamijo A, Koshino T, Uesugi M, Nitto H, Saito T. Inhibice plicní metastázy buněčné linie osteosarkomu POS-1 transplantovaný do myší ligací stehna. Cancer Lett. 2002, 15, 188 (1-2): 213-219. PMID: 12406567. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Technika úplné devaskularizace nádoruCTD je chirurgická technika, která sestává z úplného přerušení všech aferentních a eferenčních vaskulatur nádoru ligací nebo řezání, které je pak ponecháno in situ (obrázek 1). V obou experimentech na zvířatech a při hlášených lidských postupech byly části normálních orgánů, které obsahovaly nádor, rovněž devaskularizovány, např. (obr. 2) .6 Fortýn K, Hradecký J, Pazdera J, Klaudy J, Hruban V, Dvořák P, Matousek J, Tichý J, Kolín V. Malé a tlusté střevo deviskularizační devitalizace a potenciál v terapeutickém použití této operační metody. Z Exp Chir Transplantace Kunstliche Organe. 1985; 18 (1): 42-50. PMID: 2986369. [PubMed], [Google Scholar], 19 Kalina V, Kopský DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 20 Vašek P, Krajnik J, Kopský DJ, Kalina V, Frydrych M Autologní nádor imunizující devaskularizaci invazivního kolorektálního karcinomu: případová studie a přehled literatury. Mol Clin Oncol. 2016 5. listopadu, 5: 521-526. PMID: 27882237 PMCID: PMC5103851. 2: 10.3892 / mco.2016.1033 [Crossref], [PubMed], [Google Scholar]

Obrázek 1.

 

Kompletní devaskularizace nádorů vyžaduje trvalé narušení aferentní a eferenční vaskulatury.7 Fortyn K, Hruban V, Horák V. Léčba maligního melanomu. Br J Surg. 1994; 81 (1): 146-147. PMID: 8155151. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 19 Kalina V, Kopsky DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Nejprve je izolován nádor a jeho vaskulární a lymfatická dodávka je ligována (b). Ligovaný nádor je ponechán in situ (c) a rána se uzavře (d). Ligace skrz kůži je možná také v případě povrchového lokalizování nádoru, jako u kožního melanomu (upraveného z kresby Karla Fortýna).

Zobrazit plnou velikost Obrázek 2.

 

V některých případech může úplný postup devaskularizace nádoru zahrnovat izolaci části postižený orgán, jako je tlusté střevo, s obnovením průchodu kolostomií nebo anastomózou. 6Display full size Aby se usnadnilo úspěšné indukce imunitní odpovědi pomocí CTD, byla navržena řada podmínek: a) devaskularizace primárního nádoru je výhodnější než devaskularizace primárního nádoru metastáza; b) alespoň 50% celkové hmotnosti nádoru v těle by mělo být devaskularizováno; c) pacient by neměl být před léčbou standardními režimy chemoterapie nebo radioterapie.19 Kalina V, Kopský DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 20 Vašek P, Krajnik J, Kopský DJ, Kalina V, Frydrych M Autologní nádor imunizující devaskularizaci invazivního kolorektálního karcinomu: případová studie a přehled literatury. Mol Clin Oncol. 2016 5. listopadu, 5: 521-526. PMID: 27882237 PMCID: PMC5103851. dva: 10.3892 / mco.2016.1033 [Crossref], [PubMed], [Google Scholar] Kinetický model byl vyvinut pro stanovení optimálního poměru mezi devaskularizovaným nádorem a zbytkem nádorové hmoty.19 Kalina V, Kopsky DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Byly také zkoumány různé chirurgické techniky ligace nádorů. Když byla ligace provedena přes kůži, krysy Lewis přežily o 20 dnů déle než ty zvířata, jejichž kůže byla vyříznutá, nádor izolován, ligován v základu a znovu sevřen.21 Pokorná E, Hradecký J, Morávková A, Burda P, Kotrnoch J , Klaudy J, Faldyna M, Sinkora J, Halouzka R, Jelínek F, et al. Ligace nádorů (devitalizace) nádorů prsní žlázy u psů a sarkom u potkanů ​​Lewis. Prezentováno na 28. onkologické konferenci v Brně, 2004. Abstract 168. [Google Scholar] Kompletní devaskularizace nádorů: předklinické studieDestinentální prasečí melanom Speciální kmen prasete známý jako Libechov Minipig (MeLiM), který se vyznačuje melanoblastomem, se stal nejčastěji používaným modelem pro experimenty CTD českých vědců. Spontánní násobné melanomy se vyvíjejí u přibližně 60% prasat MeLiM.8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science®], [Google Scholar] Většina melanomů (přibližně 65%) se spontánně regresuje, což vede k ochraně imunity a vitiligu, běžně pozorovaného výskytu.8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Spontánní melanomy se vyskytující v MeLiM prokázaly několik vlastností, které upřednostňují protinádorovou imunitní odpověď, včetně exprese melanomových antigenů TYR, MLANA a gp100 a konstitutivní exprese hlavních histokompatibilních antigenů třídy I.22 Rambow F, Piton G, Bouet S, Leplat JJ, Baulande S, Marrau A, Stam M, Horak V, Vincent-Naulleau S. Podpis exprese genu pro spontánní regresi rakoviny melanomu prasata. Neoplazie. 2008 Jul; 10 (7): 714-722. PMID: 18592010 PMCID: PMC2435007 [Crossref], [PubMed], [Web of Science®], [Google Scholar] Kvůli dědičnému melanomu byla úmrtnost prasat z české kohorty hlášena na 34% až dvou měsíců věku.8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Existuje také Francouzská kohorta prasat MeLiM, u kterých byla pozorována míra spontánní regrese spontánních melanomů až 96% .23 Vincent-Naulleau S, Le Chalony C, Leplat JJ, Bouet S, Bailly C, Spatz A, Vielh P, Avril MF, Tricaud Y, Gruand J, et al. Klinická a histopatologická charakterizace kožních melanomů v modelu Libechov minipig, který nese melanoblastom. Pigment Cell Res. 2004 Feb; 17 (1): 24-35. PMID: 14717842. [CrossRef], [PubMed], [Google Scholar] V experimentu provedeném Horákem a kol. Bylo ošetřeno 40 prasat MeLiM ve věku 1-2 měsíců s pokročilým multifokálním onemocněním vedoucím k kachexii a předpokládanému špatnému prognostickému výhledu CTD. Kompletní odezva byla dosažena u všech léčených zvířat.8 Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a jeho úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Studie bohužel neobsahovala kontrolu, tedy neintervenční kohortu zvířat, a proto výsledky mohly být ovlivněny velmi vysokou mírou spontánní regrese tumoru, která se obvykle pozoruje u prasat MeLiM. Sekvence událostí po devaskularizaci melanomu v modelu MeLiM popsala Horák et. al. 24 Horak V, Moravková A, Strnadel J, Hradecký J, Usvald D, Vannucci L Devitalizace jako speciální chirurgická léčba nádorů vyvolávající protinádorovou odpověď – experimentální studie na dvou zvířecích modelech. Abstrakty – 6. ročník setkání CIMT, 15.-16.5. 2008, Mainz, Německo, P65 [Google Scholar] Během 24 hodin po ligaci byly v ošetřovaném nádoru detekovány zvýšené hladiny proteinů tepelného šoku HSP70 a HSP90. Počty CD8 + cytotoxických T buněk a pomocných / paměťových T buněk se zvýšily v periferní krvi, stejně jako u neléčených kožních nádorů přibližně 1-3 týdny po ukončení léčby, zatímco koncentrace interleukinu-8 poklesly. Smrt buněk melanomu a jejich náhrada vláknitou tkání byla ukončena po 4-6 měsících.24 Horak V, Moravková A, Strnadel J, Hradecký J, Usvald D, Vannucci L Devitalizace jako speciální chirurgická léčba nádorů vyvolávající protirakovinovou odpověď – experimentální studie u dvou zvířecích modelů. Abstrakty – 6. ročník setkání CIMT, 15.-16.5. 2008, Mainz, Německo, P65 Jiné zvířecí modelyVýsledky CTD sarkomů byly méně přesvědčivé než výsledky zaznamenané s melanomem u prasat MeLiM. Devaskularizace 50% inokulovaných nádorů u potkanů ​​vedla k regresi neligovaného tumoru u 20% těchto zvířat.24 Horak V, Moravková A, Strnadel J, Hradecký J, Usvald D, Vannucci L Devitalizace jako speciální chirurgická léčba nádorů vyvolání protinádorové odpovědi – experimentální studie na dvou zvířecích modelech. Abstrakty – 6. ročník setkání CIMT, 15.-16.5. 2008, Mainz, Německo, P65 [Google Scholar] Navíc bylo zjištěno pouze přechodné zvýšení hladin HSP bez změn počtu podtypů T buněk

s. Vyskytl se výrazný nárůst myeloidních buněk CD11b + CD45 +, které mohou představovat makrofágy nebo myeloidní supresorové buňky (MDSC). 24 Horak V, Moravková A, Strnadel J, Hradecký J, Usvald D, Vannucci L Devitalizace jako zvláštní chirurgický tumor léčba vyvolávající protirakovinovou odpověď – experimentální studie u dvou zvířecích modelů. Abstrakty – 6. ročník setkání CIMT, 15.-16.5. 2008, Mainz, Německo, P65 U psů nesoucích rakovinu prsní žlázy divokého typu byl zjištěn zvýšený počet cirkulujících CD8 + T buněk až přibližně 40 dnů po ligaci. Zvýšené hladiny proteinu tepelného šoku (HSP) 70 byly rovněž detekovány přibližně jeden týden po postupu. Přežití těchto psů po CTD bylo podobné jako u zvířat léčených excizí nádoru.21 Pokorná E, Hradecký J, Morávková A, Burda P, Kotrnoch J, Klaudy J, Faldyna M, Sinkora J, Halouzka R, Jelínek F, et al. Ligace nádorů (devitalizace) nádorů prsní žlázy u psů a sarkom u potkanů ​​Lewis. Prezentováno na 28. Onkologické konferenci v Brně, 2004. Abstrakt 168. Zvýšení přežití spolu se zvýšeným počtem plicních metastáz bylo pozorováno u potkanů ​​Lewis, které byly naočkovány sarkomy s vysokým nebo nízkým stupněm.21 Pokorná E, Hradecký J, Morávková A, Burda P, Kotrnoch J, Klaudy J, Faldyna M, Sinkora J, Halouzka R, Jelínek F, et al. Ligace nádorů (devitalizace) nádorů prsní žlázy u psů a sarkom u potkanů ​​Lewis. Prezentováno na 28. onkologické konferenci v Brně, 2004. Abstrakt 168. Je dobře známo, že hypoxie vyvolává epidermálně-mezenchymální přechod vedoucí ke zvýšené migraci a metastázování maligních buněk a tento jev by mohl vysvětlit zvýšený počet plicních metastáz v těchto které používaly vysoce maligní A297Nb sarkomovou buněčnou linii a méně agresivní buněčnou linii K2.2 Pokorná E, Hradecký J, Morávková A, Burda P, Kotrnoch J, Klaudy J, Faldyna M, Sinkora J, Halouzka R, Jelínek F, et al. Ligace nádorů (devitalizace) nádorů prsní žlázy u psů a sarkom u potkanů ​​Lewis. Prezentováno na 28. onkologické konferenci v Brně, 2004. Abstrakt 168. [Google Scholar] Dokončení devaskularizace nádorů: klinické zkušenostiPrvní český průkopník CTD Karel Fortýn léčil přibližně 20 pacientů s nefunkčními pokročilými solidními tumory. Uvedl, že většina těchto pacientů se zcela zotavila, včetně úplné regrese vzdálených metastáz. 6 Fortýn K, Hradecký J, Pazdera J, Klaudy J, Hruban V, Dvorák P, Matousek J, Tichý J, Kolín V. deviskularizační devitalizace a potenciál v terapeutickém použití této operační metody. Z Exp Chir Transplantace Kunstliche Organe. 1985; 18 (1): 42-50. PMID: 2986369. [PubMed], [Google Scholar], 7 Fortyn K, Hruban V, Horák V. Léčba maligního melanomu. Br J Surg. 1994; 81 (1): 146-147. PMID: 8155151. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Bohužel je nyní možné tyto studie nezávisle ověřit, protože operace byly rozšířeny během několika desetiletí a původní lékařské záznamy jsou ztraceny. V roce 2001 byla díla Dr. Fortýna „objevena“ médii, což vyvolalo v následujících letech náhlý a obnovený zájem o metodu u české veřejnosti, vědců a kliniků. V roce 2001 byla organizována klinická studie fáze I ve čtyřech hlavních českých rakovinových centrech, kde se účastní pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a melanomem. Bohužel výsledky klinického hodnocení nebyly nikdy publikovány v peer-reviewed časopise a jsou k dispozici pouze formou dopisu Ministerstva zdravotnictví ČR. Fišer B List zdravotního tajemníka, ministerstva zdravotnictví ČR, předsedovi České asociace pacientů Zpráva o předběžných výsledcích klinických studií; 2002, ref. 3924/02. Pacienti s mCRC (16 mužů a 9 žen) byli diagnostikováni s pokročilou malignitou a byli považováni za nevhodných pro konvenční terapii, včetně chemoterapie a radioterapie. Jeden z pacientů dosáhl stabilizace nemoci, zatímco další pacient zůstal bez nádoru po jednoročním sledování po úplné resekci primárního nádoru a devaskularizaci jedné lymfatické metastázy. Nebyly pozorovány žádné odpovědi na vzdálené metastázy ani významné zlepšení kvality života. Neexistovala žádná úmrtnost spojená s devaskularizačním zákrokem, i když bylo hlášeno pět případů komplikací ran a jednoho případu hnisavé peritonitidy.9 Fišer B List zdravotního tajemníka, ministerstvo zdravotnictví České republiky, prezidentu České asociace pacientů Zpráva o předběžné otázce výsledky klinických studií; 2002, ref. 3924/02. Pacienti s melanomem zahrnovali 26 pacientů (15 mužů a 11 žen), z nichž 24 bylo hodnoceno z hlediska bezpečnosti, odezvy a přežití, zatímco dva byli ztraceni následkem surgery. Jeden pacient s melanomem měl dva odvzdušňovací postupy prováděné dva měsíce od sebe. Regrese devaskularizovaného nádoru se objevila u tří z 24 pacientů a u jednoho pacienta byla pozorována stabilizace onemocnění, ale u všech pacientů došlo k pokročilým metastázám. Nebyly pozorovány žádné zlepšení v kvalitě života. Byly čtyři komplikace infekčních ran. Studie byla předčasně ukončena kvůli obavám z lékařské márnosti citovanému monitorovacím výborem.9 Fišer B List zdravotního tajemníka, ministerstvo zdravotnictví České republiky, prezidentu České asociace pacientů Zpráva o předběžných výsledcích klinických studií; 2002, ref. 3924/02. doi: 10.1044 / 1059-0889 (2002 / er01) [Google Scholar] Studijní protokol byl následně silně kritizován zastánci CTD, protože navrhované předpoklady pro úspěšné CTD popsané výše nebyly splněny. Několik chirurgů však provedlo tento typ chirurgie za posledních 20 let, ale tyto postupy byly provedeny mimo rámce klinického hodnocení, a proto byly publikovány pouze případové zprávy.19 Kalina V, Kopský DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Imunitní odpověď na úplnou devaskularizaci nádorů Studie naznačují, že ischemická destrukce nádorů aktivuje vrozené a následně adaptivní imunita. Jak je uvedeno výše, CTD vede k akutní ischémii spojené s venózní kongescí a přerušením lymfatické drenáže. Rychlá dezintegrace buněčné membrány, ke které dochází v těchto špatných metabolických podmínkách, vede k uvolnění několika typů molekul molekulárních struktur spojených s poškozením (DAMP). Molekuly, které se uvolňují, zahrnují HSPs, kalretikulin, adenosintrifosfát (ATP), protein pro skupinu 1 s vysokou pohyblivostí (HMGB1) a další aktivátory vrozené imunity, což vede k zánětu, který se odráží zvýšenou produkcí interleukinů-1ß a -18. Tyto molekuly pak aktivují mRNA 2 a 4 a CD91 na dendritických buňkách, které podporují endocytózu buněčných úlomků, stejně jako zpracování a prezentaci nádorového antigenu.25 Vanden Berghe T, Linkermann A, Jouan-Lanhouet S, Walczak H, Vandenabeele P. Regulovaná nekróza: rozšiřující se síť neapoptotických buněčných cest smrti. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014 Feb; 15 (2): 135-147. PMID: 24452471 doi: 10.1038 / nrm3737. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] -27 Hernandez C, Huebener P, Schwabe RF. Molekulární vzorce spojené s poškozením při rakovině: meč se dvěma okraji. Onkogene. 2016. listopad 17; 35 (46): 5931-5941. PMID: 27086930 PMCID: PMC5119456 doi: 10.1038 / onc.2016.104 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Zavedení populací imunosupresivních buněk, jako jsou MDSC a nezralé dendritické buňky v devaskularizovaném nádoru může přispět k imunitní odpovědi, která je vyvolána CTD. MDSC je známo, že se hromadí v hypoxických oblastech a implementace CTD může případně přerušit dodávku MDCS do metastatických míst, což vede ke snížení počtu cirkulujících MDSC, které podporují tvorbu a udržování metastáz.28 Condamine T, Ramachandran I, Youn JI, Gabrilovich DI. Regulace metastáz nádoru myeloidními supresorovými buňkami. Annu Rev Med. 2015; 66: 97-110. PMID: 25341012 PMCID: PMC4324727 doi: 10.1146 / annurev-med-051013-052304. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Kromě toho bylo prokázáno, že ischémie vede k expozici autoantigeny, které jsou rozpoznávány již existujícími autoprotilátkami, které naopak aktivují kaskádu komplementu, což vede k poškození membrány, zvýšené infiltraci a aktivaci neutrofilů.29 Weiser MR, Williams JP, Moore FD Jr, Kobzik L, Ma M, Hechtman HB, Carroll MC. Reperfusní poškození ischemického kosterního svalu je zprostředkováno přirozenými protilátkami a komplementy. J Exp Med. 1996, 1. května, 183 (5): 2343-2348. PubMed PMID: 8642343; PubMed Central PMCID: PMC2192547. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] V roce 2011 Sheu et al. předložila studii, která prokázala, že ischemická urážka primárního nádoru vyvolala zánětlivou kaskádu a snížila počet metastáz u divokého typu, ale ne u Rag1 – / – myší, což silně naznačovalo, že adaptivní imunita hrála klíčovou roli v procesu. Sheu EG, Wakatsuki K, Younan G, Oakes SM, Moore FD. Ischemické poškození inhibuje rakovinné metastázy modulací hostitelské adaptivní imunity. J Am Coll surgeons. 2011, 213 (3) S137. [Ačkoli specifické buňky CD8 + jsou považovány za klíčové pro protinádorovou imunitu, adaptivní odezva zprostředkovaná protilátkou hraje roli v absopcálním účinku radioterapie (viz níže) a přispívá k účinku protinádorové vakcinace.31 Postow MA, Callahan MK, Barker CA, Yamada Y, Yuan J, Kitano S, Mu Z, Rasalan T, Adamow M, Ritter E a kol. Imunologická korelace abskopu u pacientů s melanomem. N Engl J Med. 2012 Mar 8; 366 (10): 925-931. PubMed PMID: 22397654; PubMed Central PMCID: PMC3345206. dva: 10.1056 / NEJMoa1112824. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 32 Reed CM, Cresce ND, Mauldin IS, Slingluff CL Jr, Olson WC. Očkování pomocí melanomových pomocných peptidů indukuje protilátkové odpovědi spojené se zlepšením celkového přežití. Clin Cancer Res. 2015 Sep 1; 21 (17): 3879-3887. Epub 2015 12. května PubMed PMID: 25967144; PubMed Centrální PMCID: PMC4558239 doi: 10.1158 / 1078-0432.CCR-15-0233 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Procesy, které se pravděpodobně vyskytují u devaskularizovaných nádorů, Obrázek 3).

Obrázek 3.

Možné imunitní mechanismy, které vedou k regresi distálních lézí a ochranné imunity po úplné devaskularizaci nádoru (ATP, adenosin trifosfát, TLR4, mýtný receptor 4, DAMP, protein HMGB1, skupina s vysokou pohyblivostí 1).

 

Zobrazit úplnou velikost Kompletní devaskularizace nádoru v kontextu.

Pokud výhody CTD u pacientů s rakovinou zůstávají nedokázaly, je dobře známo, že jiné lokálně destruktivní terapie mohou vést k regresi vzdálených metastáz. Dva primární příklady z klinice jsou radioterapie a intratumorální onkolytická virové terapie. Abskopální účinek radioterapie má za následek imunitní zprostředkování regrese vzdálených nádorů po lokalizované radioterapii. Ačkoli mechanismy nejsou plně pochopeny, zdá se, že uvolňování DAMP vedoucích ke zvýšené antigenní prezentaci a aktivaci T buněk hraje klíčovou roli.31 Postow MA, Callahan MK, Barker CA, Yamada Y, Yuan J, Kitano S, Mu Z, Rasalan T, Adamow M, Ritter E a kol. Imunologická korelace abskopálního účinku u pacienta s melanomem. N Engl J Med. 2012 Mar 8; 366 (10): 925-931. PubMed PMID: 22397654; PubMed Central PMCID: PMC3345206. dva: 10.1056 / NEJMoa1112824. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar], 33 Hu ZI, McArthur HL, Ho AY. Abskopální účinek radiační terapie: co je to a jak jej můžeme použít při rakovině prsu? Curr Breast Cancer Rep. 2017; 9 (1): 45-51. PMID: 28344743 doi: 10.1007 / s12609-017-0234-y [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] Významný pokles počtu MDSC a zvýšených protilátek proti NY-ESO1 nádorový antigen, byly pozorovány v detailní případové studii abskopálního účinku.31 Postow MA, Callahan MK, Barker CA, Yamada Y, Yuan J, Kitano S, Mu Z, Rasalan T, Adamow M, Ritter E a kol. Imunologická korelace abskopálního účinku u pacienta s melanomem. N Engl J Med. 2012 Mar 8; 366 (10): 925-931. PubMed PMID: 22397654; PubMed Central PMCID: PMC3345206. Důležité je, že inhibitory cytotoxického proteinu 4 asociovaného s T-lymfocyty (CTLA-4) a programované buněčné smrti-1 (PD-2) 1) zvyšují pravděpodobnost abskopálního účinku, 33 Hu ZI, McArthur HL, Ho AY. Abskopální účinek radiační terapie: co je to a jak jej můžeme použít při rakovině prsu? Curr Breast Cancer Rep. 2017; 9 (1): 45-51. PMID: 28344743 doi: 10.1007 / s12609-017-0234-y. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar] a podporují tak použití inhibitorů kontrolních bodů v budoucích experimentech zahrnujících CTD. Intratumorální onkolytická terapie je již zaregistrován a je k dispozici pro metastatický melanom. Injekce thalimogene laherparepvec (T-Vec), geneticky modifikovaný herpes virus, vedla k regresi léčených i neléčených nádorových lézí doprovázených zvýšenou intratumorální infiltrací buněk CD8 + specifických pro melanom a snížení počtu regulačních CD4 + Foxp3 + T buněk.34 Andtbacka RH, Kaufman HL, Collichio F, Amatruda T, Senzer N, Chesney J, Delman KA, Spitler LE, Puzanov I, Agarwala SS a kol. Talimogene laherparepvec zlepšuje trvanlivou odpověď u pacientů s pokročilým melanomem. J Clin Oncol. 2015 Sep 1; 33 (25): 2780-2788. PMID: 26014293 doi: 10.1200 / JCO.2014.58.3377 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]

Závěr

V současné době nejsou publikované údaje jednoznačně prokázány účinnost CTD pro maligní lidskou nebo zvířecí tuhou nádorů, zejména v kontextu standardní protinádorové léčby.

CTD je potenciální metoda pro indukci imunitních odpovědí proti solidním nádorům. Na základě zkušeností ze zvířecích modelů je CTD pravděpodobně účinná u silně imunogenních nádorů. Navzdory rychlému pokroku v imunologii nádorů v uplynulém desetiletí zůstávají procesy, které jsou indukovány akutní ischemií nádorů a CTD, špatně pochopitelné. Budoucí výzkum by měl být zaměřen na posouzení účinnosti postupu v různých prostředích, včetně předběžné léčby nebo kombinace s konvenčními antineoplastickými terapiemi a / nebo imunomodulačními činidly, jako jsou inhibitory kontrolních bodů, stejně jako identifikace optimální chirurgické techniky pro specifické nádory a specifické umístění tumorů autorů by rád poděkoval Dr. Jasperovi Manningovi za jazykovou revizi rukopisu.

Zveřejnění potenciálních střetů zájmů

Tomas Buchler získal finanční prostředky na výzkum, mluvení a poradenství týkající se rakovinové imunoterapie od společností Roche, Merck a Bristol Myers Squibb, nesouvisejících s přítomností článek. Radek Spisek je zaměstnán společností Sotio, která vyvíjí rakovinové imunoterapie.

 

Příspěvek autora

Podpora a návrh přehledu: T Buchler, P Vasek, R Spisek, V Horejsi

Získání údajů: P Vasek, T Buchler

První návrh: T Buchler

Přípravné údaje: P Skrobanek

Zdravování a konečné schválení rukopisu: T Buchler, P Vasek, R Spíšek, P Skrobánek, V Horejsi

 

Reference

 1. Lewis MR, Aptekman PM. Antigenita sarkomů podstupujících atrofii u potkanů. J Immunol. 1951 Sep; 67 (3): 193-195. PMID: 14888881. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 2. Fardon JC, princ JE. Pokus vyvolat rezistenci u inbredního kmene myší ligací homologního nádoru. Cancer Res. 1953 Jan 13 (1): 9-13. PMID: 13032942. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 3. Foley EJ. Antigenní vlastnosti nádorů indukovaných methylcholantrenem u myší kmene původu. Cancer Res. 1953; 13: 835-837. PMID: 13116120. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 4. Prehn RT, Hlavní JM. Imunita vůči sarkomům vyvolaným methylcholantrenem. J Natl Cancer Inst. 1957 Jun; 18 (6): 769-778. PMID: 13502695. [PubMed], [Google Scholar]
 5. Gorelik E. Souběžná imunita nádoru a rezistence na druhou výzvu pro nádor. Adv Cancer Res. 1983; 39: 71-120. PMID: 6194674. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 6. Fortýn K, Hradecký J, Pazdera J, Klaudy J, Hruban V, Dvorák P, Matousek J, Tichý J, Kolín V. Devitalizace a potenciál devaskularizace malého a hrubého střeva v terapeutickém použití této operační metody. Z Exp Chir Transplantace Kunstliche Organe. 1985; 18 (1): 42-50. PMID: 2986369. [PubMed], [Google Scholar]
 7. Fortyn K, Hruban V, Horák V. Léčba maligního melanomu. Br J Surg. 1994; 81 (1): 146-147. PMID: 8155151. [Crossref], [PubMed], [Web of Science®], [Google Scholar]
 8. Horák V, Fortyn K, Hruban V, Klaudy J. Dědičný melanoblastom u miniaturních prasat a úspěšná terapie devitalizační technikou. Cell Mol Biol (Noisy-Le-Grand). 1999, 45 (7): 1119-1129. PMID: 10644016. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 9. Fišer B. dopis zdravotního tajemníka, ministerstvo zdravotnictví České republiky, prezidentu České asociace pacientů Zpráva o předběžných výsledcích klinických studií; 2002, ref. 3924/02. doi: 10.1044 / 1059-0889 (2002 / er01) Lewis MR, Maxwell DB, Aptekman PM, Demchur P. Atrofie sarkomu u potkanů, následovaná nádorovou imunitou; chirurgická metoda pro vývoj nádorové imunity u potkanů. Chirurgická operace. 1951 Oct; 30 (4): 689-694. PMID: 14893047. [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 10. Lewis MR, Aptekman PM. Atrofie nádorů způsobená uškrcením a doprovázená vývojem nádorové imunity u potkanů. Rakovina. 1952 Mar 5; (2): 411-413. PMID: 14905430 doi: 10.1002 / 1097-0142 (195203) 5: 2 <411 :: AID-CNCR2820050233> 3.0.CO; 2-R [Crossref], [PubMed] ] Baldwin RW. Imunita nádorů indukovaných methylcholantrenem u inbredních potkanů ​​po atrofii a regresi implantovaných nádorů. Br J Rakovina. 1955. december 9; (4): 652-657. PMID: 13304228; PubMed Central PMCID: PMC2073778 doi: 10.1038 / bjc.1955.70. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 11. Allen FM, Kaplan MM, Meranze DR, Gradess M. Léčba spontánních nádorů pomocí dočasné místní ligace. Srovnávací studie u psů. Býk Světový zdravotnický orgán. 1960; 23: 727-737. PMID: 13682514; PubMed Central PMCID: PMC2555381 Neel HB 3., Ritts RE Jr. Imunoterapeutický účinek nekrózy nádorů po kryochirurgii, elektrokoagulaci a ligaci. J Surg Oncol. 1979, 11 (1): 45-52. PMID: 431082. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 12. Mohr SJ, Whitesel JA. Spontánní regrese metastáz renálních karcinomů po předoperační embolizaci primárního nádoru a následné nefrektomii. Urologie. 1979 červen; 14 (1): 5-8. PMID: 452221. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 13. Khafagy M, Wanebo HJ, Alfieri A, Hahn EW. Účinek různých způsobů léčby rakoviny na imunitu vůči antigennímu transplantovatelnému myšímu fibrosarkomu (Meth A). AJR Am J Roentgenol. 1977 Jun; 128 (6): 1027-1029. PMID: 414534 doi: 10.2214 / ajr.128.6.1027. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 14. Neel HB 3., Ketcham AS, Hammond WG. Experimentální hodnocení in situ onkocidu pro primární léčbu nádorů: srovnání nádorově specifické imunity po úplné excizi, kryonekróze a ligaci. Laryngoskop. 1973 Mar; 83 (3): 376-387. PMID: 4690029 doi: 10.1288 / 00005537-197303000-00009. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 15. Kamijo A, Koshino T, Uesugi M, Nitto H, Saito T. Inhibice plic metastázy osteosarkomové buněčné linie POS-1 transpla na myších stehenní ligací. Cancer Lett. 2002, 15, 188 (1-2): 213-219. PMID: 12406567. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 16. Kalina V, Kopsky DJ. Autologní nádor imunizující devaskularizaci v léčbě rakoviny. Med hypotézy. 2016 duben; 89: 72-78. PMID: 26968914 doi: 10.1016 / j.mehy.2016.02.004. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 17. Vašek P, Krajnik J, Kopsky DJ, Kalina V, Frydrych M. Autologous nádorová imunizující devaskularizace invazivního kolorektálního karcinomu: případová zpráva a přehled literatury. Mol Clin Oncol. 2016 5. listopadu, 5: 521-526. PMID: 27882237 PMCID: PMC5103851. [upravit překlad] Pozoruhodnosti a výhody Pokorná E, Hradecký J, Morávková A, Burda P, Kotrnoch J, Klaudy J, Faldyna M, Sinkora J, Halouzka R, Jelínek F, et al. Ligace nádorů (devitalizace) nádorů prsní žlázy u psů a sarkom u potkanů ​​Lewis. Prezentace na 28. onkologické konferenci v Brně, 2004. Abstrakt 168. Rambow F, Piton G, Bouet S, Leplat JJ, Baulande S, Marrau A, Stam M, Horak V, Vincent-Naulleau S. spontánní regrese rakoviny u prasat melanomu. Neoplazie. 2008 Jul; 10 (7): 714-722. PMID: 18592010 PMCID: PMC2435007 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 18. Vincent-Naulleau S, Le Chalony C, Leplat JJ Bouet S Bailly C Spatz A Vielh P, Avril MF, Tricaud Y, Gruand J, et al. Klinická a histopatologická charakterizace kožních melanomů v modelu Libechov minipig, který nese melanoblastom. Pigment Cell Res. 2004 Feb; 17 (1): 24-35. PMID: 14717842. [CrossRef], [PubMed], [Google Scholar]
 19. Horak V, Moravková A, Strnadel J, Hradecký J, Usvald D, Vannucci L Devitalizace jako zvláštní chirurgická léčba nádorů vyvolávající protinádorovou odpověď – experimentální studie dva modely zvířat. Abstrakty – 6. ročník setkání CIMT, 15.-16.5. 2008, Mainz, Německo, P65 Vanden Berghe T, Linkermann A, Jouan-Lanhouet S, Walczak H, Vandenabeele P. Regulovaná nekróza: rozšiřující se síť neapoptotických buněčných cest smrti. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014 Feb; 15 (2): 135-147. PMID: 24452471 doi: 10.1038 / nrm3737 [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 20. Belizário J, Vieira-Cordeiro L, Enns S. Nekroptotická signalizace a provádění cesty smrti: myši. Mediátory Inflamm. 2015; 2015: 128076. PMID: 26491219 PMCID: PMC4600508 doi: 10.1155 / 2015/128076. [CrossRef], [PubMed], [Google Scholar]
 21. Hernandez C, Huebener P, Schwabe RF. Molekulární vzorce spojené s poškozením při rakovině: meč se dvěma okraji. Onkogene. 2016. listopad 17; 35 (46): 5931-5941. PMID: 27086930 PMCID: PMC5119456 doi: 10.1038 / onc.2016.104. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 22. Condamine T, Ramachandran I, Youn JI, Gabrilovich DI. Regulace metastáz nádoru myeloidními supresorovými buňkami. Annu Rev Med. 2015; 66: 97-110. PMID: 25341012 PMCID: PMC4324727 doi: 10.1146 / annurev-med-051013-052304. [CrossRef], PubMed, Web of Science, Weiser MR,
 23. Williams JP, Moore FD Jr, Kobzik L, Ma M, Hechtman HB, Carroll MC. Reperfusní poškození ischemického kosterního svalu je zprostředkováno přirozenými protilátkami a komplementy. J Exp Med. 1996, 1. května, 183 (5): 2343-2348. PubMed PMID: 8642343; PubMed Central PMCID: PMC2192547. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 24. Sheu EG, Wakatsuki K, Younan G, Oakes SM, Moore FD. Ischemické poškození inhibuje rakovinné metastázy modulací hostitelské adaptivní imunity. J Am Coll surgeons. 2011, 213 (3) S137. [Google Scholar]
 25. Postow MA, Callahan MK, Barker CA, Yamada Y, Yuan J, Kitano S, Mu Z, Rasalan T, Adamow M, Ritter E a kol. Imunologická korelace abskopálního účinku u pacienta s melanomem. N Engl J Med. 2012 Mar 8; 366 (10): 925-931. PubMed PMID: 22397654; PubMed Central PMCID: PMC3345206. dva: 10.1056 / NEJMoa1112824 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 26. Reed CM, Cresce ND, Mauldin IS, Slingluff CL Jr, Olson WC. Očkování pomocí melanomových pomocných peptidů indukuje protilátkové odpovědi spojené se zlepšením celkového přežití. Clin Cancer Res. 2015 Sep 1; 21 (17): 3879-3887. Epub 2015 12. května PubMed PMID: 25967144; PubMed Centrální PMCID: PMC4558239 doi: 10.1158 / 1078-0432.CCR-15-0233. [CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]
 27. Hu ZI, McArthur HL, Ho AY. Abskopální účinek radiační terapie: co je to a jak jej můžeme použít při rakovině prsu? Curr Breast Cancer Rep. 2017; 9 (1): 45-51. PMID: 28344743 doi: 10.1007 / s12609-017-0234-y. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], Google Scholar
 28. Andtbacka RH, Kaufman HL, Collichio F, Amatruda T, Senzer N, Chesney J, Delman KA, Spitler LE, Puzanov I, Agarwala SS a kol. Talimogene laherparepvec zlepšuje trvanlivou odpověď u pacientů s pokročilým melanomem. J Clin Oncol. 2015 Sep 1; 33 (25): 2780-2788. PMID: 26014293 doi: 10.1200 / JCO.2014.58.3377. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]

Další informace

Financování
Poplatky za zveřejnění byly pokryty neomezenou velikostí od Roche na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika.

 

Zdroj:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402x.2018.1526614

 

 

Updated: 21.10.2018 — 18:03

1 Comment

Comments are closed.