Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí

Česká republika – Nestydí-li se exministr prof. Klener klamat veřejnost, svou poznámkou pro IDNES 19.11.2012, po udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2012 :  „Zabýval jsem se metodou devitalizace a sledoval jsem výsledky studií, které byly prováděny na řadě domácích pracovišť. Bohužel výsledky neukázaly efektivitu této metody.“,   pak se i my nemusíme ostýchat, v roce 2015, kdy si připomínáme utrpení Mistra Jana Husa kterému se přisuzuje bránit pravdu, poskytnout stručné vysvětlení

jak to vpravdě bylo :hospital-721240__180

 

Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí.

 

 

      Dne 20. června 2002 oznámil ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. Svazu pacientů ČR,

že plenum Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví projednalo a posoudilo na svém zasedání dne 17.6.2002 aktuální stav devitalizace zhoubných nádorů metodou Dr.Fortýna:

„Při svém jednání vycházelo ze závěrů jednání konaném na Akademii věd ČR dne 16.4.2002, ze stanovisek České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.

Vědecká rada MZ konstatovala, že dosavadní experimentální výsledky i závěry proběhlých klinických zkoušek devitalizace zhoubných nádorů nedovolují pokračovat s ověřováním této léčebné metody u lidí“.

Překvapivý výsledek!   Byl zamítnut  světový medicínský objev dvacátého století, tak vyjímečný, že ještě čtyřicet let po jeho objevení a úspěšném prozkoušení Dr. Fortýnam se lékaři neodvažují jej použít. Zatím nikdo, jako Fortýn, nedokázal vyléčit pacienta s metastázami.

Jakmile si širší odborná lékařská veřejnost  uvědomila, že to funguje, nastaly asi u autorit i institucí obavy ze ztráty prestiže a z obtížného řešení změny léčebných postupů v důsledku zavedení devitalizace a tak použila manévr,  již za minulého režimu  osvědčený.

Klinické testy, v první fázi, měly především odstranit dosud chirurgické dogma, že nádor devitalizovaný a  ponechaný v těle způsobí smrt. Že tomu tak není se prokázalo a je to napsáno v další části „oznámemí“ , zde neuvedené. Byli vybráni pacienti v terminálním stádiu nemoci, po předchozí léčbě. To zásadně odporovalo Fortýnovu vyzkoušenému postupu, takže se se nedal očekávat léčebný výsledek. Předpokladem bylo pokračovat v experimentu další fází podle metodiky Fortýna.

 

Na překvapivý obrat a ukončení klinických testů si nikdo z odborníků, stejně, jako to bývalo v minulosti, nedovolil cokoliv namítat a vše jednohlasně odsouhlasili.

Jak dojemná shoda !!

 

Ing.Roman Honzátko

člen Grémia Svazu pacientů ČR

 

V Praze 5.11.2015

 


 

 

Updated: 13.11.2015 — 16:52